ทำเนียบผู้บริหาร

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง

นางสาวภารดี เผือกโสภา

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

ว่าที่ร้อยตรีพุฒิสิทธิ์ โชติสิริวโรทัย

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

นางสาวกุลพรภัสร์ รัตนปรีดากูล

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

นางสาววิยะดา บัวหยู

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

นางณัฐนา ลีเจ้ยวะระ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

จ่าเอกพิทยาภรณ์ ก่อแก้ว

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

นายภราดร ชัยนภาพร

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

นายพรชัย สังข์เอียด

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

นายวินย์ถวรรณ สุดสังข์

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

นายพร้อมพงศ์ พวงเพชร

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

นางกชกร ไชยเฮือง

เสมียนตราอำเภอบางละมุง
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง