สถานการณ์สงสัยโรคไข้เลือดออกของอำเภอบางละมุง จ.ชลุบรี ปี. พ.ศ. 2556
ประชาสัมพันธ์เวลาเผยแพร่ - 05:16 23 สิงหาคม 2556

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 - 17 ส.ค. 2556

สรุปจำนวนผู้ป่วยสงสัยด้วยโรคไข้เลือดออกของอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี ที่ สสอ.บางละมุง ได้รับรายงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 17 สิงหาคม พบว่ามีจำนวน 237 ราย คิดเป้นอัตราป่วยเท่ากับ 94.39 ต่อแสนประชากร เมื่อพิจารณาจำนวนผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกจำแนกรายสัปดาห์ที่ 1-33 พบว่า มีผู้ป่วยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปี 2556

ที่ ตำบล จำนวนผู้ป่วยสะสม (คน)
1 ม.ค. - 31 ก.ค. 56
จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ (คน)
1 - 17 ส.ค. 56
หมู่บ้านที่เกิดโรค
1 - 10 ส.ค. 56
รวมจำนวนราย
1 ม.ค. - 10 ส.ค. 56
1 หนองปรือ (เทศบาล) 81 3 ม.1,10,11 84
2 หนองปรือ (เมืองพัทยา) 62 6 ม.9,10,12 68
3 นาเกลือ 25 1 ม.5 26
4 ห้วยใหญ่ 23 0 - 23
5 หนองปลาไหล 12 2 ม.4,6 14
6 บางละมุง 11 0 - 11
7 เขาไม้แก้ว 5 0 - 5
8 ตะเคียนเตี้ย 4 1 ม.4 5
9 โป่ง 1 0 - 1
รวม 224 13 237

ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยสะสมรวม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 17 สิงหาคม 2556

ตำบล พบผู้ป่วยรวม (ราย) แนวโน้มการระเบิดในเดือน ก.ค. -10 ส.ค.56
หนองปรือ (เทศบาล) 84 ระบาดต่อเนื่อง
หนองปรือ (เมืองพัทยา) 68 ระบาดต่อเนื่อง
นาเกลือ 26 ระบาด
ห้วยใหญ่ 23 ระบาด
หนองปลาไหล 14 ระบาดต่อเนื่อง
บางละมุง 11 ระบาด
เขาไม้แก้ว 5 ปลอดโรค
ตะเคียนเตี้ย 5 ระบาด
โป่ง 1 ปลอดโรค

ตารางแสดง จำนวนผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกแยกรายตำบลและหมู่บ้านของอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี ปี พ.ศ.2556 ตั้งแต่วันที่ 1-17 ส.ค. 2556

ตำบล หมูที่ รวม ประชากร ลำดับ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
บางละมุง 0 0 0 0 0 0 10,376
หนองปรือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 61,432 2
หนองปลาไหล 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 14,222
โป่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,107
เขาไม้แก้ว 0 0 0 0 0 0 5,870
ห้วยใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,954
ตะเคี้ยนเตี้ย 0 0 0 0 0 0 17,080
นาเกลือ 0 0 0 0 1 0 0 1 44,936
หนองปรือ (พัทยา) 0 0 3 2 0 1 0 6 64,101 1
รวมทั้งอำเภอ 0 0 0 1 0 1 0 0 3 4 3 1 0 0 0 0 13 251,078จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง