แก้ไขปัญหาเงินกองทุนหมู่บ้าน
ประชาสัมพันธ์เวลาเผยแพร่ - 10:00 26 สิงหาคม 2556

หากหมู่บ้านใด ประสบปัญหาหรือได้รับความเดือดร้อน มีข้อข้องใจ เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน แจ้งเหตุได้ที่นี้

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยลงพื้นที่พบ ประธานกองทุนและกรรมการกองทุน ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ข้อเท็จจริง ดังนี้

 • กองทุนหมู่บ้านมีการตั้งขึ้นได้รับเงิน ปี 2544 แต่เริ่มดำเนินการ ปี 2545 มีการเพิ่มทุน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 จำนวนเงิน 400,000 บาท รวมเงินกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1,400,000 บาท จดทะเบียนนิติบุคคล 25 ธันวาคม 2550
 • มีสมาชิกทั้งหมด จำนวน 222 ราย มีหุ้นทั้งหมด จำนวน 1,067 หุ้นๆละ 50 บาท เป็นเงิน 49,500 บาท
 • คณะกรรมการกองทุนชุดปัจจุบัน แต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 2549 นางศศิชา เปี่ยมพงษ์สานต์ เป็นประธาน
 • รายละเอียดตรวจสอบการเงิน
  ตารางรายละเอียดตรวจสอบการเงิน
  (บัญชี 1) บัญชีกองทุนหมู่บ้าน มาบยายเลีย ม.7 ต.หนองปรือ จำนวน 1 เล่ม มียอดเงินในบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 จำนวน 471,396.41 บาท ประธานกองทุนเก็บ
  (บัญชี 2) บัญชีกองทุนหมู่บ้าน มาบยายเลีย ม.7 ต.หนองปรือ เพื่อการออม เก็บอยู่ที่ เหรัญญิก และเหรัญญิกเป็นผู้จัดเก็บเอกสารและจัดทำเอกสารทั้งหมด เหรัญญิก (นายณัฐพงศ์ เกริกดิษฐ์) ขายบ้าน ย้ายไปอยู่ที่อื่น
  ปี 2546 - 2549 มีลูกหนี้ทั้งหมด จำนวน 58 ราย
  จำนวนเงินกู้ยืม จำนวน 1,275,000 บาท
  ส่งคืน จำนวน 233,400 บาท
  ค้างชำระ 1,041,600 บาท
  ปี 2550 ไม่สามารถปิดงบดุล มีการปันผลให้สมาชิก (ครั้งสุดท้ายปันผล 3,649 บาท)
  มีการเรียกประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมน้อย
  มีการปล่อยเงินกู้ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 60,000 บาท
  มียอดการชำระเงินเข้า 29 รายการ เป็นเงิน 51,400 บาท
  ปี 2551 มียอดการชำระเงินเข้า 8 รายการ เป็นเงิน 13,108 บาท ตั้งแต่เดือน 6/2551 - 30/2556 มีแต่รายการดอกเบี้ยเงินฝาก ไม่มีลูกหนี้ผ่อนชำระ จนถึงปัจจุบัน
  ปี 2556 มีการถอนหุ้น (นางนันทา ชื่นบุญ และลูก จำนวน 8 หุ้นๆละ 50 บาท เป็นเงิน 400 บาท )
 • รายละเอียดเรื่องการดำเนินงาน
 • ตารางรายละเอียดตรวจสอบการเงิน
  ปี 2544 - 2551 สำนักงานกองทุนตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัดสุทธาวาส
  ปี 2552 สถานที่ ได้ย้ายออกจากโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนต้องใช้สถานที่ แต่คณะกรรมการหมุนเวียนกันมาดำเนินการทุกวันอาทิตย์ มีกล่องรับเอกสาร ( ใบเสร็จ ) อยู่ที่สำนักงานฯ เอกสารกองทุนฝากเก็บไว้กับกรรมการ (นางอำนวย ปั้น ประสงค์)
  การประชุม สมาชิกที่กู้เงินไม่ยอมมาประชุม
  สมาชิกที่มาประชุมจะมาทำเรื่องกู้เงิน
  การติดตามทวงหนี้ มีการแบ่งสายกันติดตาม
  ลูกหนี้ไม่ยอมชำระเพราะคิดว่าเป็นเงินทักษิณไม่ต้องคืน
  คณะกรรมการ เวลาครบวาระไม่มีใครยอมมาเป็นคณะกรรมการ

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง ขอสรุปสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

 • ปิดงบดุลปี 2559 ได้มีการจ่ายเงินปันผลให้สมาชิก ในปี 2550 ถอนการจัดสรรผลกำไร 18,247.62 บาท
  • ปันผล 3,649 บาท
  • ค่าตอบแทนกรรมการ 3,649 บาท
  • สาธารณประโยชน์ 3,649 บาท
  • เพิ่มทุน 3,651.62 บาท
  • ประกันความเสี่ยง 3,649 บาท
  และฝากเงิน (เพิ่มทุน และประกันความเสียง) นำเข้าบัญชี 7200.62 บาท
 • ไม่มีการดำเนินงานปล่อยกู้ตั้งแต่ปี 2551 แต่ยังมีลูกหนี้ใช้เงินคืนอยู่บางส่วน
 • มีลูกหนี้ทั้งหมดจำนวน 61 ราย ค้างชำระเป็นเงิน 1,037,000 บาท
 • มีเงินในบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 จำนวน 471,396.41 บาท
 • จากข้อมูลทางการเงินดังกล่าว ปิดงบการเงินปี 2555

หากหมู่บ้านใด ประสบปัญหาหรือได้รับความเดือดร้อน มีข้อข้องใจ เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน แจ้งเหตุได้ที่นี้จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง