การขออนุญาตจัดตั้งวินจักรยานยนต์รับจ้าง
ประชาสัมพันธ์เวลาเผยแพร่ - 08:50 07 กรกฎาคม 2557

การขออนุญาตจัดตั้งวินจักรยานยนต์รับจ้าง

ทาง คสช. ต้องการที่จะให้พี่น้องผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างได้ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต จึงขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ทำการลงทะเบียนขออนุญาตจัดตั้งวินจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อผู้มีอาชีพขับรถจักยานยนต์รับจ้างจะไม่ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบและผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่เดิมทุกคนจะได้รับความคุ้มครอง

เอกสารการยื่นขออนุญาตจัดตั้งวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( ทุกคนที่ขับ )

2. สำเนาคู่มือทะเบียนรถจักรยานยนต์ หรือ หลักฐานการได้มาของรถ ( ทุกคันในวิน )

3. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ( ทุกคนที่ขับ )

4. บัญชีรายชื่อผู้ขับขี่ในวินทั้งหมด ( กรอกรายชื่อทุกคนรวมกัน จำนวน 1 ชุด )

5. แผนผังแสดงที่ตั้งวิน พอสังเขป ( วินละ 1 ใบ )

6. หากจัดตั้งวินในที่ส่วนบุคคล ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่คั้งวินจากเจ้าของพื้นที่ ( จำนวน 1 ใบ )

 

หมายเหตุ

- ให้รวบรวมเอกสารให้ครบถ้วน ยื่นเอกสารที่ ห้องประชุม 231 อาคาร 2 ชั้น 3 เมืองพัทยา

- กำหนดการยื่นเอกสาร ระหว่าวันที่ 2 - 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม (สามารถบันทึกรูปและนำไปพิมพ์ได้)

 

หากมีข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อนายอำเภอบางละมุงได้โดยตรงที่ หมายเลข 081-867-0715จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง