จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ประชาสัมพันธ์เวลาเผยแพร่ - 13:49 07 กรกฎาคม 2557

จังหวัดชลบุรีจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ( one stop service ) ที่ อาคารกีฬาในร่ม ( อินดอร์ สเตเดี้ยม ) เมืองพัทยา ซอยชัยพฤกษ์ 2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวได้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเริ่ม รับจดทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 7 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป

หลักฐานที่นายจ้างต้องเตรียมไปยื่นในวันจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวประกอบด้วย

1. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง

2. ค่าลงทะเบียนตรวจโรคทำประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว คนละ 1,000 บาท

3. ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตทำงานชั่วคราวของแรงงานต่างด้าว คนละ 225 บาท

4. ค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัวของแรงงานต่างด้าว คนละ 80 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1,305 บาท ต่อ 1 คน

 

แบบฟอร์มกรอกรายชื่อแรงงานต่างด้าว ถูกกฎหมาย/ผิดกฎหมายจัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง