บริการประชาชน

ทะเบียนบัตร

การขอมีบัตรครั้งแรกอายุ 7 ปีบริบูรณ์

หลักเกณฑ์ ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนภายใน 60 วัน
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สูติบัตรฉบับจริง หรือหลักฐานการศึกษา ( ที่มีรูปถ่ายติด )
 • ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวของตนเอง ของบิดา ของมารดา ( ถ้ามี )
 • กรณีผู้ขอมีบัตรไม่มีหลักฐานสูติบัตร ให้บิดา หรือมารดา หรือเจ้าบ้านมารับรอง
 • กรณีที่ต้องใช้ผู้รับรองให้ผู้รับรองนำบัตรประจำตัวมาแสดงด้วย
 • กรณีบิดาและมารดาเป็นบุคคลต่างด้าวให้นำใบสำคัญประจำตัวบุคคลต่างด้าวของบิดาและมารดามาแสดงด้วย

การขอมีบัตรครั้งแรก อายุ 15 ปี บริบูรณ์

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
 • ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
 • สูติบัตร (ฉบับจริง)
 • หลักฐานการศึกษา (ที่มีรูปถ่ายติด)
 • บุคคลรับรอง บิดา หรือมารดา หรือเจ้าบ้าน
 • บุคคลรับรองตามข้อ 4. ต้อง นำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย

การขอมีบัตรกรณีบัตรหมดอายุ

หลักเกณฑ์ เมื่อบัตรเดิมหมดอายุให้ทำบัตรใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ หากผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะทำบัตรก่อนที่บัตรจะหมดอายุก็สามารถทำได้ภายใน 60 วันก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ

การขอมีบัตรบัตรชำรุด

หลักเกณฑ์ หากบัตรเดิมชำรุด เช่น ไฟไหม้บางส่วน ถูกน้ำเลอะเลือน หัก ฯลฯ ให้เปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมชำรุด
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ชำรุด

การขอมีบัตรกรณีบัตรหาย

หลักเกณฑ์ เมื่อบัตรหายไม่จำเป็นต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ให้แจ้งการหายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักทะเบียนที่ประสงค์จะทำบัตรเพื่อทำบัตรใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วันที่บัตรเดิมหาย
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • หลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายติดอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ใบขับขี่, หนังสือเดินทาง, วุฒิการศึกษา, ใบสุทธิสำเนาทะเบียนนักเรียน
 • หากไม่มีหลักฐานเอกสารข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดง ให้นำผู้รับรองมาให้ถ้อยคำเพื่อยืนยันตัวบุคคล เช่น บิดา มารดา หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือที่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และรู้จักคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี โดยผู้รับรองต้องนำบัตรประจำตัวมาแสดง

การขอมีบัตรกรณีบัตรหาย (ต่างท้องที่)

หลักเกณฑ์ ในกรณีต่างท้องที่ผู้ขอมีบัตรไม่ได้มีที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในอำเภอบางละมุง
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
 • ทะเบียนบ้าน(ฉบับเจ้าบ้าน)
 • หลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายติดอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ใบขับขี่, หนังสือเดินทาง, วุฒิการศึกษาม , สำเนาบัตรเก่า
 • บุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น บิดา มารดา ญาติพี่น้อง หรือบุคคลในพื้นที่บางละมุง

การขอมีบัตรกรณีขอเปลี่ยนบัตร

หลักเกณฑ์กรณีเปลี่ยนที่อยู่ เมื่อมีการย้ายที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรเดิมยังไม่ใด้มีการเปลี่ยนที่อยู่ หากประสงค์จะทำบัตรใหม่ให้ตรงกับที่อยู่ในทะเบียนบ้าน สามารถขอเปลี่ยนบัตรได้
หลักเกณฑ์กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หากมีการเปลี่ยนชื่อตัว ให้เปลี่ยนบัตรเป็นชื่อใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขชื่อตัวในทะเบียนบ้าน
หลักเกณฑ์กรณีเปลี่ยนชื่อสกุล หากมีการเปลี่ยนชื่อสกุล ให้เปลี่ยนบัตรเป็นชื่อสกุลใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ( กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ) หรือหลักฐานทะเบียนบ้านที่มีการเปลี่ยนที่อยู่ ( กรณีเปลี่ยนบัตรเนื่องจากย้ายที่อยู่)
กลับไปหน้าก่อน
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง