บริการประชาชน

การขออนุญาตจัดตั้งโรงแรม

การขออนุญาตจัดตั้งโรงแรม

ความหมาย โรงแรม คือ สถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจ้างสำหรับคนเดินทาง หรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่หรือที่พักเป็นการชั่วคราว ถ้าพักประจำนานอย่างน้อย 1 เดือน และไม่ได้ขายอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้พักหรือแก่ประชาชนไม่ถือว่าเป็นโรงแรม ถ้าจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในราชการ การกุศล การศึกษา ขอยกเว้นหรือผ่อนผันไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายโรงแรมได้
หลักเกณฑ์การจัดตั้งโรงแรม
 • ลักษณะของอาคารที่พัก ต้องเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หรืออาคารอื่นที่มีลักษณะมั่นคงแข็งแรง
 • วัตถุประสงค์ของโรงแรม ต้องใช้เป็นที่พักของผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวโดยแท้ และไม่มีลักษณะหรือพฤติการณ์อันส่อไปในทางเป็นแหล่งมั่วสุมหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
 • สถานที่ตั้ง ต้องไม่อยู่ใกล้สถานที่ราชการ สถานศึกษา วัด สถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานรักษาพยาบาลผู้ป่วยหรือโรงพยาบาล ในรัศมี 100 เมตร และต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมสะดวกแก่การตรวจตรา เส้นทางเข้าออกต้องไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจราจร
 • สถานที่จอดรถ ต้องมีเพียงพอสมดุลกับจำนวนห้องพัก โดยสถานที่จอดรถต้องแยกออกต่างหากจากบริเวณห้องพักไม่ให้ปะปนกัน และไม่ให้มีทางสำหรับให้รถแล่นผ่านบริเวณห้องพักแต่ละชั้น

ผู้มีอำนาจอนุญาตให้จัดตั้งโรงแรม

ผู้มีอำนาจอนุญาตให้จัดตั้งโรงแรม (นายทะเบียนโรงแรม) จังหวัดต่างๆ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด กทม. คือ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
อำนาจหน้าที่ของนายทะเบียน
 • อนุมัติให้ก่อสร้างโรงแรม เปิดดำเนินกิจการโรงแรม
 • เปลี่ยนชื่อโรงแรม, ย้ายโรงแรม
 • ลดหรือเพิ่มห้อง
 • เปลี่ยนตัวเจ้าของหรือเจ้าสำนัก
 • รับแจ้งการเลิกดำเนินกิจการโรงแรม
 • ประทับตราและลายมือชื่อในสมุดจดนามผู้พัก (ร.ร.4)
 • ตรวจ,ยึดใบอนุญาตไม่เกิน 15 วัน กรณีฝ่าฝืน ม.22 (ละเลยไม่รักษาความสะอาด, ยินยอมให้บุคคลใดๆ หลบซ่อน/มั่วสุมในลักษณะที่เชื่อว่าจะก่อความไม่สงบในบ้านเมือง
 • ปฏิเสธใบอนุญาต กรณีเจ้าสำนัก/บุคคลใดๆ ในโรงแรมป่วยเป็นโรคที่อาจติดต่อผู้อื่นได้ หรือ เจ้าสำนักถูกปรับกรณีทำผิดซ้ำ เป็น 2 ครั้ง (กรณีความผิดเรื่องสมุดจดนามผู้พัก, เปิดโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต) หรือ เจ้าสำนักถูกปรับกรณีทำผิดซ้ำเป็น 3 ครั้ง (กรณีความผิดยอมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อน/โรคติดต่อเข้าพัก) หรือ เจ้าสำนักถูกยึดใบอนุญาตแล้ว 2 ครั้ง และ เจ้าสำนักถูกพิพากษาจำคุกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งโรงแรม

อัตราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตเกี่ยวกับโรงแรม
อัตราค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเปิดโรงแรม เก็บตามอัตราค่าเช่าห้องพักในโรงแรมเป็นรายห้องต่อปี ดังนี้
 • ห้องพักที่มีอัตราค่าเช่าห้องละไม่เกิน 40 บาท/วัน เก็บห้องละ 10 บาท
 • ห้องพักที่มีอัตราค่าเช่าห้องละเกิน 40 บาท แต่ไม่เกิน 80 บาท/วัน เก็บห้องละ 20 บาท
 • ห้องพักที่มีอัตราค่าเช่าห้องละเกิน 80 บาท แต่ไม่เกิน 120 บาท/วัน เก็บห้องละ 30 บาท
 • ห้องพักที่มีอัตราค่าเช่าห้องละเกิน 120 บาท แต่ไม่เกิน 160 บาท/วัน เก็บห้องละ 40 บาท
 • ห้องพักที่มีอัตราค่าเช่าห้องละเกิน 160 บาท แต่ไม่เกิน 200 บาท/วัน เก็บห้องละ 50 บาท
 • ห้องพักที่มีอัตราค่าเช่าห้องละเกิน 200 บาท แต่ไม่เกิน 240 บาท/วัน เก็บห้องละ 60 บาท
 • ห้องพักที่มีอัตราค่าเช่าห้องละเกิน 240 บาท แต่ไม่เกิน 280 บาท/วัน เก็บห้องละ 70 บาท
 • ห้องพักที่มีอัตราค่าเช่าห้องละเกิน 280 บาท ขึ้นไป/วัน เก็บห้องละ 80 บาท
ผู้มีหน้าที่ตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการโรงแรม เพื่อให้โรงแรมดำเนินการไปโดยไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี คือ นายอำเภอ และ ตำรวจตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป
กลับไปหน้าก่อน
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง