บริการประชาชน

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

 • บรรลุนิติภาวะ
 • สภาพร่างกายปกติไม่พิการหรือทุพพลภาพ
 • ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • มีรายได้และอาชีพ
 • มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
 • มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือไม่เป็นบุคคลที่มีความประพฤติชั่วอย่างรายแรงอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบของประชาชน
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุกคดีอาญา

เอกสารประกอบคำขออนุญาต/การขออนุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุนปืน

ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ
 • บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
 • หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ และเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
 • ผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็น ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง
 • หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
ข้าราชการทหารหรือตำรวจ
 • บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
 • หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
 • ผู้ที่ออกหนังสือต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไป
 • ผู้มียศตั้งแต่พันเอกหรือพันตำรวจเอกขึ้นไปไม่ต้องมีหนังสือรับรอง
 • หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
ประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
 • ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
 • หลักฐานการประกอบอาชีพ อาทิเช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือร้าน หากเป็นลูกจ้างหรือรับจ้างต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน จากผู้ที่มีอำนาจจัดการของกิจการนั้น หรือเจ้าของแล้วแต่กรณี หากมิได้มีอาชีพรับจ้างต้องมีเอกสารประกอบตามที่อ้างอิง อาทิเช่น ทำสวน ทำไรˆ \ติดต่อค้าขายที่ หรือค้าขายย่อย หรือเร่ขาย โดยไม่ได้จดทะเบียน ต้องนำหลักทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน เงินฝากธนาคาร (Statement) หรือหลักฐานอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา
 • หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตจากข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป
 • พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติ และสืบสวนความประพฤติ
 • หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน มาประกอบการพิจารณา
 • หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
การขออนุญาตซื้ออาวุธปืนจากบุคคล
 • หลักฐานเอกสารเช่นเดียวกับการขออนุญาตซื้อปืนและเครื่องกระสุน
 • สำเนาบัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้โอน พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (ป.4) ฉบับจริงของอาวุธปืนที่จะโอน
 • ผู้โอน(เจ้าของเดิมกับผู้ขอรับโอน) ต้องบันทึกการยินยอมการโอนต่อหน้านายทะเบียนไว้ในหลังใบ อนุญาต(ป.4) ว่าโอนปืนกระบอกนี้ ให้ใคร มีค่าตอบแทนเท่าใด หรือโอนไม่คิดค่าตอบแทน เนื่องจากอะไร แล้วลงนามไว้เป็นหลักฐานพร้อมผู้รับโอนลงนามไว้ด้วย
 • หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
 • หากขออนุญาตเพื่อการกีฬาจะต้องนำหลักฐานการเป็นสมาชิกสนามยิงปืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน มาประกอบการพิจารณา
 • นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง
การขอรับโอนอาวุธปืนมรดก (เจ้าของปืนตาย)
 • ผู้ที่มีอาวุธปืนหรือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน(ป.4) อยู่ในครอบครองต้องแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ตายพร้อมนำใบอนุญาต(ป.4) และอาวุธปืนมอบให้นายทะเบียนด้วย
 • ใบมรณบัตร พร้อมสำเนา
 • สำเนาคำสั่งศาลกรณีศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
 • ถ้ามีผู้จัดการมรดกเสนอได้เลย
 • ถ้าไม่มีผู้จักการมรดก ต้องสอบทายาททั้งหมด ว่ายินยอมสละปืนแล้วเสนอนายทะเบียนฯ
 • ผู้ขอรับโอนปืนมรดกนำหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องเช่นเดียวกับการขอรับโอนอาวุธปืนจากบุคคลมายื่นต่อนายทะเบียนท้องที่พร้อมเอกสารข้างต้น
 • หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน
 • นำอาวุธปืนที่ขอรับโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวันที่ยื่นคำร้อง
การแจ้งการย้ายอาวุธปืน
 • ต้องยื่นคำร้องขอย้ายอาวุธปืนต่อนายทะเบียนท้องที่เดิม และนายทะเบียนท้องที่ซึ่งย้ายไปอยู่ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันย้ายออกไปและวันที่ไปถึง
 • ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
 • บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
 • นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 • ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบแทนหรือคัดสำเนาใบอนุญาตอาวุธปืน
 • ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
 • บัตรประจำตัว (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
 • กรณีใบอนุญาตสูญหาย แจ้งความสถานีตำรวจท้องที่ที่ใบอนุญาตหาย แล้วนำใบแจ้งความพร้อมคัดสำเนาประจำวันด้วย
 • นำอาวุธปืนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

อัตรค่าธรรมเนียมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน

อัตรค่าธรรมเนียม
 • ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
  • ปืนยาวประจุปาก ปืนอัดลม ฉบับละ 100 บาท
  • ปืนอื่นๆ ฉบับละ 500 บาท
 • ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ฉบับละ 1,000 บาท
 • ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน กระบอกละ 5 บาท
 • ใบอนุญาตให้ซื้อกระสุนปืน นอกจากกระสุนอัดลม 1 บาท ร้อยละหรือเศษของร้อย
 • ใบแทนใบอนุญาต
  • ใบแทนใบอนุญาตให้ทำ ค้าอาวุธปืน ฉบับละ 20 บาท เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด
  • ใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบซ่อมแซม ฉบับละ 15 บาท หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
  • ใบแทนใบอนุญาตอื่นๆ ฉบับละ 5 บาท
กลับไปหน้าก่อน
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง